Lekarz, dyrektor publicznego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest gmina X w powiecie Y, startuje w wyborach samorządowych do rady powiatu Y. Zostaje członkiem zarządu powiatu Y, który jest organem założycielskim SP ZOZ-u szpitala w powiecie Y.

W/w członek zarządu powiatu pracuje i "prowadzi", jako dyrektor zakładu podstawowej opieki zdrowotnej, działalność konkurencyjną w stosunku do szpitala polegającą m.in. na tym, że obie jednostki udzielają na terenie powiatu Y świadczeń z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej – startują do konkursów organizowanych przez NFZ w przedmiotowym zakresie.

Czy można być jednocześnie dyrektorem konkurencyjnego (w pewnym zakresie) SP ZOZ-u i członkiem zarządu powiatu będącego organem założycielskim szpitala, których obszar działalności w pewnym zakresie pokrywa się?

Czy istnieje "konflikt interesów" stanowiący jednocześnie naruszenie prawa?

Odpowiedź

Nie można jednocześnie być członkiem zarządu powiatu oraz kierownikiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Uzasadnienie

Do członków zarządu powiatu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.) – dalej u.o.p.d. , co wynika wprost z art. 2 pkt 6a u.o.p.d. . Zgodnie z art. 4 pkt 6 u.o.p.d. członkowie zarządu powiatu, w okresie pełnienia funkcji, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. Działalność zakładów opieki zdrowotnej, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jest działalnością gospodarczą. Zarządzającym zakładu jest jego kierownik. Tym samym członek zarządu powiatu nie może być kierownikiem samodzielnego publicznego zakładu opiek zdrowotnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 u.o.p.d. jeżeli członek zarządu powiatu przed dniem wyboru prowadził działalność gospodarczą obowiązany jest w ciągu 3 miesięcy od dnia wyboru zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku niewypełnienia obowiązku organ stanowiący powiatu – rada powiatu – odwołuje go w ciągu miesiąca od upływu terminu, w ciągu którego miał zaprzestać prowadzenia działalności.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.)