Samorządowcy zgadzają się na propozycję premiera


25 września br. odbyło się kolejne spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jednym z najważniejszych poruszanych tematów były planowane zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące nowego wskaźnika zadłużenia zwartego w art. 243 ustawy.

Strona samorządowa pozytywnie przyjęła propozycje zmian w przepisach przedstawione przez premiera na poprzednim spotkaniu Komisji Wspólnej (spod rygorów art. 243 ufp. wyłączone byłyby inwestycje, w których udział środków europejskich będzie nie mniejszy niż 60 proc.).

Samorządowy zgłosili jednak dodatkowe uwagi. Do końca tygodnia odbędzie się spotkanie zespołu finansów publicznych, w trakcie którego przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz strona samorządowa dopracują zmiany. Ich celem jest zwiększenie możliwości wykorzystania funduszy unijnych bez narażenia się na ryzyko przekroczenia nowego wskaźnika zadłużenia. Będzie on obowiązywał od 1 stycznia 2014 roku.


Władze lokalne popierają likwidację Funduszu Kościelnego

Na spotkaniu omawiana także projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym funkcjonowania Funduszu Kościelnego. Nowelizacja zakłada zastąpienie Funduszu 0,5-proc. odpisem podatkowym obywateli na rzecz wskazanych przez nich kościołów i związków wyznaniowych. Strona samorządowa zaopiniowała projekt pozytywnie z zastrzeżeniem, aby w ostatecznym kształcie projektu znalazły się przepisy gwarantujące jednostkom samorządom terytorialnego, że po trzech latach funkcjonowania ustawy i na podstawie wymaganej przez nią analizy samorządy otrzymają zwrot utraconych dochodów. Przyjęta opinia kończy ten etap uzgodnień.


Większe zaangażowanie budżetu państwa w fundusze sołeckie

Wśród uzgodnionych dokumentów znalazł się także opracowany w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projekt nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim. Chodzi o doprecyzowanie tych przepisów, które budzą wątpliwości interpretacyjne oraz stanowią barierę dla rozwoju funduszy sołeckich. Nowelizacja zakłada zwiększenie zaangażowania budżetu państwa we wspomaganiu tej formy budżetu partycypacyjnego na szczeblu lokalnym.


Komisja pozytywnie zaopiniowała także:
- założenia ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym przygotowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Celem projektowanej regulacji jest wzmocnienie systemu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w najbardziej ekonomiczny oraz efektywny sposób. Fundusz jako wyspecjalizowana jednostka będzie także organizował powrót klientów do kraju i odciąży w tym zakresie urzędy marszałkowskie.
- projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP;
- projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.