Wkrótce handlujący na targowiskach będą płacić podatek od nieruchomości i opłatę targową.

Przyjęcie przez sejmowe komisje Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zmian do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wywołało poruszenie wśród kupców. Zdaniem handlujących na targowiskach propozycja doprowadzi do ich podwójnego opodatkowania i będzie niezgodna z Konstytucją. Senacki projekt ustawy stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 grudnia 2009 r. (sygn. akt K 7/08). Trybunał uznał, że art. 15 ust. 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest niekonstytucyjny z uwagi na nieprecyzyjnie określony w nim przedmiot opodatkowania. Przepis ten wyłącza bowiem spod opłaty targowej sprzedaż dokonywaną w budynkach lub w częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw. Posłowie postanowili więc, że na podstawie nowego ust. 2b opłacie targowej nie będzie podlegała tylko sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Zgodzili się też na wykreślenie art. 16 zwalniającego z opłaty targowej sprzedających na targowiskach, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Rzeczpospolita, 11 lutego 2011 r.