Przedstawiona interpretacja dotyczy sytuacji regulowanej przez art. 37 ust. 2 Prawa budowlanego . Zgodnie z powyższym przepisem także w przypadku stwierdzenia nieważności i uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne jest uzyskanie, od organu administracji architektoniczno-budowlanej, nowej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jak stwierdził Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, uzyskanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę jest konieczne, niezależnie od tego, na jakim etapie robót budowlanych pierwotna decyzja o pozwoleniu na budowę została wyeliminowana z obrotu prawnego (w trakcie realizacji budowy obiektu budowlanego, czy w przypadku faktycznego wykonania wszystkich robót budowlanych). Z punktu widzenia Prawa budowlanego  inwestycja jest formalnie zakończona, jeżeli została oddana do użytkowania. Tym samym, inwestycja może zostać zakończona – przez oddanie do użytkowania - wyłącznie wtedy, gdy inwestor uzyska nową decyzję o pozwoleniu na budowę.

Do wydania nowej decyzji upoważniony jest organ administracji architektoniczno-budowlanej, a więc, zgodnie z brzmieniem art. 80 Prawa budowlanego : starosta, wojewoda bądź Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Natomiast w przypadku, gdy w sprawie prowadzone było postępowanie dotyczące istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego , wydaje właściwy organ nadzoru budowlanego.

W interpretacji przywołano również dwa orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazujące, iż postępowania o wydanie pozwolenia na budowę w powyższej sytuacji nie można uznać za bezprzedmiotowe (II OSK 1680/08 oraz II OSK 187/10).

Jak podkreślono w interpretacji, organ nadzoru budowlanego może skutecznie przyjąć zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie na podstawie pozwolenia na budowę. W konsekwencji w konkretnych przypadkach, określonych ustawowo (wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności oraz uchylenie pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę) nową decyzję o pozwoleniu na budowę może wydać wyłącznie organ administracji architektoniczno-budowlanej, niezależnie od tego czy roboty zostały zrealizowane częściowo czy faktycznie wykonane.

Źródło: www.gunb.gov.pl

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)