Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego był dowóz dzieci na basen. Jednym z kryteriów oceny ofert (o wadze 10 proc.), jakie zamawiający ustanowił w postępowaniu był termin podstawienia przez wykonawcę pojazdów zastępczych w razie awarii. W zależności od podanych w ofercie minut, przyznana zostałaby odpowiednia punktacja. W razie skrócenia go do 20 minut wykonawca miał otrzymać 10 punktów.

Jeden z wykonawców składając ofertę zaznaczył, że termin ten ulega skróceniu do 20 minut. Mimo tego, zamawiający nie przyznał wykonawcy maksymalnej liczby punktów z tego tytułu, skutkiem czego jego oferta została uplasowana na drugim miejscu w rankingu. Sposób oceny ofert wzbudził wątpliwości wykonawcy, który wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Odwołujący zarzucał zamawiającemu nieliteralne interpretowanie treści kryteriów oceny ofert. Wykonawca wskazał, iż na etapie postępowania, postanowienia SIWZ nie budziły wątpliwości pozostałych podmiotów biorących udział w postępowaniu. W szczególności, żaden z nich nie zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści tego kryterium. Zamawiający natomiast nie jest uprawniony do zmiany treści specyfikacji po upływie terminu składania ofert. Zachowanie takie jest wprost zakazane przez ustawę (art. 38 ust. 4b p.z.p.).

Zachowanie zamawiającego miało naruszać zasadę przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oceniając ofertę wykonawcy, zamawiający był zobowiązany do przestrzegania literalnej treści kryteriów oceny ofert. Wynikiem tego, wykonawca powinien otrzymać maksymalną liczbę punktów. Dokonując wykładni w sposób nieodnoszący się bezpośrednio do treści kryteriów, zamawiający naruszył przepisy ustawy, wobec czego czynność oceny ofert powinna zostać unieważniona.

Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z 16.02.2017 r., KIO 249/17 uznała zarzuty odwołującego za zasadne. Zamawiający, nadając sposobowi oceny kryterium po otwarciu ofert inne znaczenie niż wynikające z literalnego brzmienia SIWZ naruszył zasadę przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także art. 38 ust. 4b p.z.p., który zakazuje zmian treści SIWZ po upływie terminu na składanie ofert. 

Zamawiający wybierając najkorzystniejszą ofertę zobligowany jest do ścisłej interpretacji kryteriów oceny ofert, które określił w SIWZ. W analizowanej sprawie, wykonawca miał prawo oczekiwać, że otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium. W razie prawidłowego postępowania zamawiającego to oferta odwołującego zostałaby oceniona jako najkorzystniejsza. Dokonanie oceny ofert na podstawie kryterium oceny ofert, dla którego przyjęto odmienny sposób oceny niż określony w SIWZ narusza również art. 91 ust. 1 p.z.p.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 16.02.2017 r., KIO 249/17