W dniu 28 lutego 2011 r. Minister Rozwoju Regionalnego wydał rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 57, poz. 296, dalej jako rozporządzenie ). Kredyty udzielane inwestorom, tj. gminom, związkom gmin, powiatom i związkom powiatów, przeznaczone mogą być na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Udzielenie kredytu następuje na wniosek składany przez inwestora. Do wniosku dołącza się szereg dokumentów, które wyliczono w § 3 rozporządzenia . Jeżeli Bank Gospodarstwa Krajowego zdecyduje się przyznać kredyt, o decyzji tej poinformuje inwestora. Zgodnie z § 4 r ozporządzenia , przy ocenie wniosków Bank bierze pod uwagę:
1) możliwości sfinansowania przez inwestora co najmniej 20% kosztów przygotowania dokumentacji, bez podatku od towarów i usług;
2) zdolności inwestora do spłaty kredytu wraz z odsetkami;
3) możliwości uzyskania współfinansowania dla planowanej inwestycji komunalnej z wspomnianych wyżej funduszy i środków.

Sam kredyt może być wypłacony jednorazowo bądź w transzach, natomiast termin spłaty kredytu nie może przekroczyć okresu 60 miesięcy. Niemniej, Bank może udzielić karencji w spłacie kredytu do 24 miesięcy, jeżeli poprosi o to we wniosku inwestor. Ponadto zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny in blanco lub inne zabezpieczenie zaproponowane przez inwestora.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 30 marca 2011 r. Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 32, poz. 278).

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie warunków i trybu udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 57, poz. 296)