W dniu 15 października 2010 r. Minister Ochrony Środowiska wydał obwieszczenie w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 (M.P. Nr 76, poz. 954). Podstawą do ogłoszenia stawek art. 85 ustawy o ochronie przyrody .

Zgodnie z obwieszczeniem maksymalne stawki opłat za usunięcie drzew, za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm wynosi, w zależności od obwodu pnia:Natomiast stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, w zależności od wysokości, wynoszą:W przypadku krzewów koszt usunięcia jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami wynosi 231,28 zł. W przypadku zniszczenia jednego metra kwadratowego terenu zieleni stawki kar wynoszą:
• Dla trawników: 53,19 zł
• Dla kwietników: 456, 78z ł

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 84 ustawy o ochronie przyrody opłatę za usunięcie drzew lub krzewów ponosi posiadacz nieruchomości, natomiast nalicza ją i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo wojewódzki konserwator zabytków - z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – art. 83 ustawy o ochronie przyrody ).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.)
Obwieszczenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 (M.P. Nr 76, poz. 954).