W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego widnieje zapis:
"Wprowadza się zakaz bezpośredniego wjazdu na drogę krajową (...) oznaczoną na rysunku planu symbolem (...)".

Inwestor posiada istniejący zjazd na wspomnianą drogę.

Czy w projekcie zagospodarowania może wskazać, że w ten sposób wykonany zostanie wjazd na działkę?

Jak należy rozumieć sformułowanie "bezpośredni zjazd"?

Inwestor ma możliwość zjazdu na inna drogę po drugiej stronie, odległość wynosi około 500 m. Poza tym projektowanie zjazdu od tyłu budynku jest problematyczne.

Odpowiedź

Niestety taki zakaz zamieszczony w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia zarówno budowę zjazdu, jak i wykorzystanie dotychczasowego zjazdu. Z tak sformułowanej normy wynika, że nie chodzi jedynie o zakaz wykonania nowych zjazdów z drogi publicznej, lecz w ogóle o zakaz bezpośredniego wjazdu na drogę krajową. Bezpośredni wjazd może natomiast na gruncie prawa budowlanego następować poprzez zjazd z drogi publicznej, będący połączeniem takiej drogi z nieruchomością bezpośrednio z nią sąsiadującą. Zakaz bezpośredniego wjazdu na drogę publiczną, dokonywanego przy pomocy zjazdu, oznacza dopuszczalność wjazdu na drogę publiczną jedynie pośrednio, czyli nie za pomocą zjazdu, lecz poprzez połączenie z drogą publiczną za pośrednictwem innej drogi. Tylko taki wjazd nie ma charakteru bezpośredniego, który na mocy obowiązującego planu miejscowego jest zabroniony. Utrudnienia dla właściciela określonej nieruchomości sąsiedniej mogą być wprowadzane w ramach przysługującego organowi gminy tzw. władztwa planistycznego, przy pomocy którego decyduje o przeznaczeniu nieruchomości objętych granicami planu.