Tak, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wspólnie składający ofertę (konsorcjanci) podpisują razem - albo podpisując je wszyscy albo ich wspólny pełnomocnik.

Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, zasadą wynikającą z przepisów Prawa zamówień publicznych, dalej p.z.p.. jest, że jeżeli wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie przepisu art. 23 p.z.p., może ubiegać się o udzielenie zamówienia w konsorcjum, w ten sposób, że każdy z uczestników konsorcjum spełnia w określony sposób wymagania zamawiającego, tworząc całościowo obraz wykonawcy, który w każdym elemencie potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu (tak np. wyrok KIO z dnia 21 grudnia 2015 r., KIO 2676/15).

Innymi słowy, zasadą jest wspólne spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Stąd też oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane jest jako jedno wspólne. Prawidłowo więc wykonawcy złożyli jedno oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu podpisane przez ich wspólnego pełnomocnika.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami