Oferta skierowana jest do podmiotów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy), prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej dla osób bezdomnych.

W ramach konkursu dofinansowane będą projekty zmniejszające skalę bezdomności na dworcach kolejowych i autobusowych oraz w ich otoczeniu (cel ogólnokrajowy) oraz projekty regionalne dla 16 województw, określone przez poszczególne Wydziały Polityki Społecznej. Cel ogólnokrajowy powstał z inicjatywy PKP Spółka Akcyjna i ma za zadanie przeprowadzanie akcji i inicjatyw ograniczających przebywanie osób bezdomnych na dworcach i kierowanie ich w odpowiednie miejsca pomocy (poza tereny dworców). Program ma za zadanie zaktywizować osoby bezdomne, zmniejszyć skalę problemu, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów i personelu.

Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50.000 zł. Jedna oferta konkursowa powinna dotyczyć tylko jednego celu regionalnego lub celu ogólnopolskiego. Organizacja składając ofertę powinna określić, który cel będzie realizować. W ramach przyznanej dotacji (nie więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu) rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone od dnia 1 września do 31 grudnia 2011 r., co powinno być uwzględnione w kosztorysie przedstawionym w ofercie konkursowej. Koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 20% ogólnej kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty konkursowe można przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 24 czerwca 2011 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 sierpnia 2011 r., natomiast do 31 sierpnia z wybranymi podmiotami zostaną podpisane umowy.

Na podstawie: www.mpips.gov.pl

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)