Odpowiedź

Nie. Zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) , ogłoszenie konkursu powinno zawierać wskazanie wymagań wobec kandydatów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, określonych przepisami w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora.

Uzasadnienie

W postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora szkoły kluczową rolę odgrywają kwalifikacje nauczyciela i ustalony stopień awansu zawodowego. Zgodnie z zapisem art. 36 ust. 1 ustawy o systemie oświaty dyrektorem szkoły może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany. Kwalifikacje zawodowe nauczyciela przystępującego do konkursu na dyrektora szkoły określono w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436) – dalej r.w.d.s.p . Zgodnie z zapisem § 1 r.w.d.s.p. stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel legitymujący się ukończeniem studiów magisterskich lub studiów wyższych. Ustalenie ogłoszenia o konkursie na dyrektora szkoły mieści się w kompetencjach organu prowadzącego związanych z postępowaniem konkursowym, ale nie może ono zawierać regulacji sprzecznych z obowiązującym w tym zakresie rozporządzenia.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436)