Pytanie:
Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od niewyodrębnionych lokali mieszkalnych oraz od budynków gospodarczych, garaży? Gmina oddała lokale oraz budynki w zarząd (nie trwały) spółce z o.o. ze 100% udziałem gminy.

Odpowiedź:
Komunalna spółka z o.o. jako posiadacz nieruchomości gminnej będzie podatnikiem podatku od nieruchomości.

Uzasadnienie:
Regulacje prawne dotyczące podatku od nieruchomości zawarte są w przepisach ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - dalej u.p.o.l.

Nie do końca rozumiem, co macie Państwo ma myśli pisząc o oddaniu gminnej nieruchomości spółce komunalnej w zarząd, ale nie trwały zarząd.

Zgodnie z przepisami art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - dalej u.g.n., nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością.

Przepis art. 13 u.g.n. stanowi zaś, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Nieruchomość może być także przekazywana nieodpłatnie w drodze umowy partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, na czas realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami.

Nie przewiduje się natomiast czegoś takiego jak "oddanie w zarząd". Nie jest to przecież ani żadne ograniczone prawo rzeczowe, ani żadna umowa na korzystanie z gruntu.

W każdym razie zgodnie z przepisami u.p.o.l., podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. podmioty będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
b) jest bez tytułu prawnego.

Niezależnie od tego, co myśleć o owym "zarządzie", to niewątpliwie komunalna spółka z o.o. posiada nieruchomość gminną. Jest to posiadanie oparty o tytuł prawny (którym jest ów zarząd). To zaś czyni komunalną spółkę z o.o. podatnikiem podatku od nieruchomości, względem nieruchomości oddanej jej do posiadania i używania (w zarząd).

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami