Zgodnie z art. 2 pkt 11 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p., wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Wskazana w pytaniu spółka komandytowa należy do kategorii jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Na podstawie art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego z 23.04.1964 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 459) dalej k.c do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.

W przypadku spółek komandytowych zyskują one zdolność prawną, czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków w prawie cywilnym w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych z 15.09.2000 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578) dalej k.s.h.

Tym samym wykonawcą w rozumieniu p.z.p. jest spółka komandytowa, a nie jej wspólnicy czyli komplementariusz reprezentujący spółkę (np. podpisujący ofertę składaną w postępowaniu) oraz komandytariusz. Spółka komandytowa jako taka jest także stroną umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Definicja umowy o podwykonawstwo została określona w art. 2 pkt 9b p.z.p., zgodnie z którym jest nią umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

Skoro zatem wykonawcą w postępowaniu jest spółka komandytowa a jej komandytariusz jest odrębnym podmiotem to nic nie stoi na przeszkodzie aby był on jednocześnie podwykonawcą w toku realizacji zamówienia.