SKO uchyliło decyzję wójta gminy odmawiającą udzielenia informacji publicznej i umorzyło postępowanie odwoławcze. Skargę na tę decyzję wniósł klub radnych, zarzucając, że z naruszeniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Kolegium uznało, że klub radnych nie może skutecznie żądać udzielenia informacji publicznej jedynie w drodze interpelacji.

WSA przypomniał, iż skuteczne przeprowadzenie ważnego postępowania przed sądem administracyjnym, możliwe jest tylko przez podmiot, który posiada zdolność sądową. Zgodnie z art. 25 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), osoba fizyczna i osoba prawna ma zdolność występowania przed sądem administracyjnym jako strona. Zdolność sądową mają także państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli przepisy prawa dopuszczają możliwość nałożenia na te jednostki obowiązków lub przyznania uprawnień lub skierowania do nich nakazów i zakazów, a także stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa, a ponadto organizacje społeczne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób.

 
WSA podkreślił, że cecha zdolności sądowej skorelowana została z posiadaniem podmiotowości administracyjnoprawnej, czyli zdolności nabywania praw lub obowiązków w postępowaniu przed organem administracji publicznej. Stanowi ona atrybut tej podmiotowości, ponieważ każdy, kto ją ma, musi mieć możność obrony swoich praw, również w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W konsekwencji, każdy podmiot mający podmiotowość administracyjnoprawną, ma także zdolność sądową w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), radni mogą tworzyć kluby radnych. Kluby są formą organizowania się radnych i jako takie nie posiadają podmiotowości administracyjnoprawnej. Zatem wnoszący skargę klub radnych nie posiada zdolności sądowej – uznał WSA.


Na podstawie:
Postanowienie WSA w Olsztynie z 11 paździwrnika 2013 r., sygn. akt II SA/Ol 713/13