W dniu 19 kwietnia 2011 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi (Dz. U. Nr 93, poz. 540) .

Podmioty zobowiązane do współpracy, w tym podmioty samorządowe, zobowiązane będą do niezwłocznego udostępniania informacji gromadzonych w aktach spraw, zbiorach danych, ewidencjach i rejestrach, w tym informacji zapisanych w formie elektronicznej, koordynacji działań w sprawach związanych z zakresem kontroli skarbowej oraz udzielania osobom przeprowadzającym kontrolę pomocy technicznej. Informacje udostępniane mogą być zarówno w formie „tradycyjnej” (wgląd do dokumentów, wykonanie kopii, fotokopii bądź notatek), a także elektronicznej (kopiowanie na nośniki danych, przekazywanie przez środki komunikacji elektronicznej).

Żądanie współdziałania w kontroli musi być zawarte w pisemnym wniosku. Jednak w sytuacjach nadzwyczajnych, których przesłanki określono w § 4 rozporządzenia, organ kontroli skarbowej, inspektor lub pracownik kontroli skarbowej może zażądać, bez zachowania formy pisemnej, niezwłocznego udzielenia pomocy technicznej tj. udostępnienia pomieszczeń biurowych i składowych, środków łączności, środków transportu oraz sprzętu biurowego i informatycznego, w związku z wykonywaniem zadań określonych w ustawie. W określonych rozporządzeniem wypadkach możliwe jest także sporządzenie odpowiedniego protokołu.

Przywileje podmiotów przeprowadzających kontrolę skarbową nie są jednak nieograniczone, a wnioskowane współdziałanie nie może zakłócać prawidłowego wykonywania zadań jednostek współdziałających, sądów i państwowych osób prawnych, wynikających z odrębnych przepisów. O zaistnieniu takiej sytuacji podmioty przeprowadzające kontrolę muszą być niezwłocznie poinformowane. W przypadku niemożliwości udostępnienia zgromadzonych informacji należy zawiadomić niezwłocznie odpowiednio Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej albo dyrektora urzędu kontroli skarbowej, wskazując przy tym przyczyny takiego stanu rzeczy oraz wskazanie terminu, kiedy będzie to możliwe.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 25 maja 2011 r. W tym samym dniu traci moc poprzedzające je rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi państwowymi, gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi (Dz. U. Nr 96, poz. 844)
 
Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi państwowymi, gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi (Dz. U. Nr 96, poz. 844)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi (Dz. U. Nr 93, poz. 540)