Odpowiedź

Starosta może wydać kartę wędkarską cudzoziemcowi, długoterminowemu rezydentowi WE, posiadającemu prawo do stałego pobytu na terenie Polski. Jakkolwiek długoterminowy rezydent WE jest cudzoziemcem, to nie przebywa on czasowo na terytorium w Polsce, a jego pobyt jest bezterminowy. Stąd też nie musi on wykupywać licencji na wędkowanie, a może ubiegać się o wydanie karty wędkarskiej.

Zasady uzyskiwania karty wędkarskiej określa art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 z późn. zm.) - dalej u.r.ś., oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.), które m.in. ustala wzór karty wędkarskiej, zasady amatorskiego wędkowania oraz wskazuje organizacje uprawnione do przeprowadzania egzaminu.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 u.r.ś. amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej "kartą wędkarską" lub "kartą łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie. Z obowiązku posiadania karty są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce (jeżeli wykupili licencję na wędkowanie) oraz osoby poniżej 14 roku życia.