Pytanie:
Czy zamawiający będący spółką gminną, w której gmina ma 100% udziału, może zaciągnąć kredyt na podstawie art. 4 pkt 3 lit. ja p.z.p. bez stosowania przepisów ustawy?

Odpowiedź:
Zgodnie z brzmieniem wyłączenia obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. dalej p.z.p. wskazanym w art. 4 pkt 3 lit. ja nie stosuje się jej do pożyczek lub kredytów, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyjątkiem kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. Jest to wyłączenie przedmiotowe, które nie dotyczy jedynie kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. Wyłączenie to odnosi się do zapisów z 29.07.2005 r. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1636)

Uzasadnienie:
Przepis art. 4 pkt 3 lit. ja p.z.p. wprowadzony został do p.z.p. w ramach implementowania dyrektyw unijnych, które zgodnie przewidują, że przewidzianych w nich procedur nie stosuje się do pożyczek (np. art. 10 lit. f dyrektywy 2014/24/UE).

Mając na względzie zapisy dyrektyw oraz brzmienie art. 4 pkt 3 lit. ja p.z.p. zamawiający zainteresowani pozyskaniem pożyczek oraz kredytów nie muszą przy pozyskiwaniu finansowania w którejkolwiek z powyższych form stosować p.z.p. z wyłączeniem kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. Wyłączenie wiąże się z regulacją wynikającą z art. 264 ust. 4 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego może, w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, zaciągać kredyty w wybranych przez siebie bankach, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

Autor: Justyna Andała-Sępkowska

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami