Rozporządzenie określa wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania. Akt został wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 10g ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 12 lipca 2017 r., ale w przypadku zamawiających innych niż centralni zamawiający, przepisy rozporządzenia dotyczące składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym JEDZ, będą podlegały stosowaniu od dnia 18 kwietnia 2018 r., zaś pozostałe przepisy od dnia 18 października 2018 r.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami