Jednym z podstawowych celów dyrektywy 2014/24/UE jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych w stosunku do instytucji zamawiających oraz wykonawcow, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Należy zaznaczyć, iż kluczowym elementem tych starań jest Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Nowe dyrektywy unijne mogą zmodyfikować cały rynek zamówień publicznych >>

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia to nic innego jak oświadczenie własne wykonawcy, w którym potwierdza on, że nie podlega wykluczeniu i spełnia ustalone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w tym także obiektywne kryteria mające na celu ograniczenie liczby wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu.

Warto również wskazać, iż pełnej dokumentacji potwierdzającej spełnianie warunków udziału zamawiający będzie żądał tylko od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Ponadto, na każdym etapie postępowania zamawiającemu będzie przysługiwało uprawnienie do zwrócenia się do wykonawców o przedłożenie wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania.

Dyrektywa zakłada, że Jednolity Europejski Dokument Zamówienia będzie sporządzany na standardowym formularzu, który ma zostać przyjęty przez KE w drodze aktu wykonawczego. Ten standardowy formularz ma zostać zredagowany w taki sposób, by wyeliminować potrzebę przedstawiania znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów odnoszących się do kryteriów wykluczenia i kwalifikacji.

Jednolity europejski dokument zamówienia jako instrument wspomagający proces kwalifikacji wykonawców >>

Z tego samego względu standardowy formularz powinien także zawierać stosowne informacje w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca, tak aby weryfikacja informacji mogła być przeprowadzana łącznie z weryfikacją dotyczącą głównego wykonawcy oraz na takich samych warunkach.

Przede wszytskim jednak, ten Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ma za zadanie przynieść dalsze uproszczenia zarówno dla wykonawcow, jak zamawiających, zastępując różne i rozbieżne krajowe oświadczenia własne jednym standardowym formularzem ustanowionym na szczeblu europejskim.

Źródło: www.uzp.gov.pl