Odpowiedź

Odpowiedzi na tak postawione pytania nie ma wprost w przepisach prawa oświatowego.

Kryterium czasowe wyznacza aktualność przepisów w przedmiotowej sprawie. W tym przypadku są to przepisy art. 36a ustawy o systemie oświaty - dalej u.s.o. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) - dalej r.r.k.

Zmiany wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 254, poz. 1525).


Regulamin wprowadzony przez gminę, jako organ prowadzący, może być obowiązujący w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora prowadzonych przez nią szkół i placówek.


Przepis art. 36a ust. 6   u.s.o.   mówi, że w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową na podstawie przepisów art. 36a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2   u.s.o.  oznacza to, że jest również zobowiązany do opracowania, uchwalenia lub zarządzenia regulaminu jej pracy. Regulamin organu prowadzącego musi być zgodny z przepisami r.r.k., a jego przepisy mogą stanowić szczegółowe rozwinięcie przepisów r.r.k.

Tryb i warunki pracy komisji mogą się różnić, dlatego praktykowane są ramowe regulaminy i procedury uzupełniane zapisami wynikającymi ze specyfiki kierowania daną szkołą lub placówką.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)