Pytanie:
Pani X przebywająca w domu pomocy społecznej ponosi odpłatność zgodnie z treścią art. 87 ust. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego osoby przyjęte do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. ponoszą opłatę na dotychczasowych zasadach, tj. w wysokości 200% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 u.p.s. (tj. 542 x 200%), jednak nie może być ona wyższa niż 70% dochodu. Decyzją z dnia 20 lutego 2015 r. ośrodek pomocy społecznej przyznał Pani X zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł od 1 grudnia 2014 r. Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego za miesiąc grudzień 2014 r., styczeń, luty br. nastąpi w dniu 26 marca 2015 r. wraz z bieżącą wypłatą. Powyższa decyzja wpłynęła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 5 marca 2015 r. wraz z decyzją dotyczącą waloryzacji rent i emerytur, w celu zmiany decyzji dot. odpłatności.

Czy odpłatność za pobyt w domu powinna być zmieniona od 1 grudnia 2014 r. czy od 1 marca 2015 r. decyzją zmieniającą wydaną w marcu 2015 r.?

Odpowiedź:
W przedstawionej sytuacji zmiana wysokości odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej powinna dotyczyć okresu od 1 grudnia 2014 r.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - dalej u.p.s., przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód. Z kolei art. 36 pkt 2 lit. o u.p.s. przewiduje, że do świadczeń niepieniężnych pomocy społecznej należy pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - art. 106 ust. 3b u.p.s.

Można również uwzględnić tezy z orzecznictwa sądu administracyjnego odnoszące się do zmiany sytuacji dochodowej mieszkańca domu pomocy społecznej wynikającej z uzyskania wyrównania pobieranych świadczeń np. wyrok WSA w Łodzi z dnia 8 lutego 2011 r., II SA/Łd 956/10.

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami