W celu uzyskania dofinansowania zainteresowane podmioty mogą zgłaszać projekty polegające na zamykaniu i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Dla zgłoszonych projektów musi być wydana decyzja o ich zamknięciu określająca datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

Ponadto projekty te muszą spełniać następujące warunki:
• powierzchnia rekultywowanego obszaru, którego dotyczy wniosek nie może być mniejsza niż 2 ha, przy czym wniosek może dotyczyć składowisk będących w zarządzaniu różnych podmiotów.
• wartość wnioskowanej kwoty ze środków NFOŚiGW na rekultywację 1 ha nie może przekroczyć 500 tys. zł.
• data zakończenia realizacji przedsięwzięcia określona na nie później niż 31.12.2014 r.

Program skierowany jest do podmiotów, które nie będą kontynuowały działalności związanej ze składowaniem odpadów komunalnych.

Wnioski można składać do dnia 31.08.2011 r. bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Rekultywacja - konkurs"

Za dzień złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które zostaną złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegóły konkursu oraz wzory potrzebnych druków dostępne są tu.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl