Nowością w projektowanych przepisach ma być zmiana zasad kopiowania dokumentów: wprowadza się domniemanie zgody na kopiowanie dokumentów o klauzuli tajności „tajne” albo niższej oraz domniemanie zakazu kopiowania dokumentów o najwyższej klauzuli tajności. W projekcie rozporządzenia uregulowano także zasady niszczenia dokumentów, które nie są przewidziane do dalszego wykorzystania. Procedura zależna będzie od klauzuli tajności nadanej dokumentowi i obejmować m.in. niszczenie przez pracownika na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej bądź przez samego kierownika; w obu przypadkach czynnościom tym musi towarzyszyć świadek.

Z projektu rozporządzenia w sprawie w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych usunięto przepisy dotyczące wymogów z zakresu bezpieczeństwa fizycznego kancelarii tajnych. Ma to związek z przyjętą w ustawie koncepcją zakładającą fundamentalną zmianę dotychczasowego restrykcyjnego systemu bezpieczeństwa fizycznego na system oparty o zarządzanie ryzykiem.

Kolejnymi zmianami są: unormowanie obowiązku prowadzenia odrębnych urządzeń ewidencyjnych dla obsługiwanych jednostek organizacyjnych oraz obowiązek zapewnienia przez kancelarię tajną możliwości odrębnego przetwarzania informacji niejawnych w przypadku, gdy dana kancelaria tajna obsługuje dwie lub więcej jednostek organizacyjnych. W ramach regulacji ewidencji w formie elektronicznego rejestru dokumentów dokonano zmiany w zakresie wymogów bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym znajduje się taka ewidencja, obejmująca wyłącznie informacje jawne − projektowany stan prawny obliguje w takich przypadkach do zapewnienia integralności, dostępności oraz rozliczalności. Nowością jest wprowadzenie definicji tych pojęć w projektowanym rozporządzeniu.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Jednocześnie utraciłoby moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 114, poz. 765) .

Źródło: http://bip.kprm.gov.pl

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 114, poz. 765)