Wnioskodawca zwrócił się do burmistrza miasta o udzielenie informacji w przedmiocie łącznych kosztów poniesionych przez gminę w związku z zatrudnieniem osoby pełniącej funkcję sekretarza miasta. Burmistrz odmówił udzielenia powyższej informacji z uwagi na ochronę danych osobowych oraz ochronę prawnie chronionych dóbr osobistych pracownika. SKO podzieliło stanowisko organu I instancji, co do niemożności udzielania informacji w żądanym przez skarżącego zakresie, wskazując jednakże, że dane te zostały umieszczone w biuletynie informacji publicznej i dlatego też nie wymagają udzielenia na wniosek.


WSA rozparując sprawę uznał, iż informacja dotycząca kosztów poniesionych przez gminę w związku z zatrudnieniem sekretarza miasta, a więc faktycznie informacja dotycząca władz publicznych i przez te władze wytworzona, stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198). W świetle art. 5 ust 2 ustawy ochrona prywatności została wyłączona w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne, jeżeli dana informacja pozostaje w związku z pełnieniem tej funkcji. Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej osobą pełniącą funkcję publiczną będzie każdy, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w strukturach jakichkolwiek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli funkcja ta ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne, a także inne podmioty które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, lub majątkiem Skarbu Państwa. Funkcję publiczną pełnią osoby, które wykonują powierzone im przez instytucje państwowe lub samorządowe zadania i przez to uzyskują znaczny wpływ na treść decyzji o charakterze ogólnospołecznym. Jeżeli zatem informacja dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną i ma związek z wykonywanymi przez nią zadaniami lub sprawowaną funkcją, to dostęp do niej nie może zostać ograniczony na podstawie art. 5 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Sekretarz miasta, będący de facto pracownikiem samorządowym, któremu wójt może powierzyć, zgodnie z art. 33 ust 4 ustawy o samorządzie gminnym , prowadzenie spraw gminy, jest osobą pełniącą funkcje publiczne, a dostęp do informacji dotyczących jego zatrudnienia w urzędzie miasta, w tym o kosztach poniesionych przez gminę w związku z jego zatrudnieniem, a więc faktycznie dostęp do informacji o wysokości środków pieniężnych wypłacanych z zasobów publicznych na rzecz osoby pełniącej funkcję publiczną, nie może zostać ograniczony na podstawie art. 5 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego zdaniem WSA nie zasługuje na aprobatę stanowisko burmistrza, zgodnie z którym informacja dotycząca wynagrodzenia przysługującego sekretarzowi nie może zostać udzielona z uwagi na ochronę danych osobowych oraz ochronę dóbr osobistych pracownika.

Na podstawie: Wyrok WSA w Gdańsku z 14 listopada 2012 r., sygn. akt II SA/Gd 544/12, nieprawomocny

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)