W nowej regulacji prawnej przede wszystkim doprecyzowano definicję pojęcia impreza masowa.
Imprezą masową w myśl ustawy jest impreza masowa artystyczno–rozrywkowa, masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej.

Impreza masowa artystyczno–rozrywkowa to impreza o charakterze artystycznym albo rozrywkowym, która ma się odbyć na stadionie albo innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy, dla której liczba miejsc udostępniona przez organizatora, w zgodzie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000. Jeśli zaś impreza odbywa się w hali sportowej, innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, organizator udostępnia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, nie mniej niż 500 miejsc.

Masowa impreza sportowa ma na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej. Może być organizowana na stadionie albo innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym jej przeprowadzenie. W zależności od miejsca, w którym impreza ta jest organizowana, udostępnianych jest w zgodzie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, nie mniej niż 1000 miejsc w przypadku stadionu i obiektu niebędącego budynkiem, a w przypadku hali sportowej, innego budynku, nie mniej niż 300 miejsc. Natomiast, jeśli masowa impreza sportowa organizowana jest na terenie umożliwiającym jej przeprowadzenie, liczba udostępnianych miejsc wynosi nie mniej niż 1000.

Mecz piłki nożnej jest masową imprezą sportową, której celem jest współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie piłki nożnej. Mecz organizowany jest na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba miejsc przeznaczonych przez organizatora dla osób uczestniczących wynosi nie mniej niż 1000.

Imprezą masową jest również impreza masowa o podwyższonym ryzyku, czyli taka, podczas której trwania, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi osób uczestniczących istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji. W przypadku zakwalifikowania imprezy masowej jako imprezy o podwyższonym ryzyku zmniejszeniu ulega liczba udostępnianych uczestnikom miejsc. Dla imprezy odbywającej się na stadionie, innym obiekcie niebędącym budynkiem lub terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy, liczba miejsc nie może być mniejsza niż 300. Gdy impreza odbywa się w hali sportowej lub innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy, organizator udostępnia nie mniej niż 200 miejsc, podobnie w przypadku meczu piłki nożnej.

Podkreślić należy, iż w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych , imprezami masowymi nie są:
1) imprezy odbywające się w:
a) kinach, teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki, innych podobnych obiektach,
b) szkołach, placówkach oświatowych, organizowane przez zarządzających tymi placówkami;
2) imprezy:
a) organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
b) sportowe dla sportowców niepełnosprawnych,
c) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępne i nieodpłatne, organizowane na terenach otwartych,
d) zamknięte organizowane przez pracodawców dla pracowników, pod warunkiem iż rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu.

Ponadto ustawa nie znajduje zastosowania do nieodpłatnych imprez masowych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, spraw oświaty i wychowania, spraw szkolnictwa wyższego oraz spraw kultury fizycznej i sportu, jeśli jednostki te są organizatorami imprezy masowej w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.


Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 ze zm.)