Kwota subwencji oświatowej – po odliczeniu 0,6% rezerwy (zgodnie z art. 28 ust 2. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 36.703.278.470 zł została rozdzielona pomiędzy poszczególne j.s.t. Ostateczny rozkład środków przedstawia się następująco:
- gminy: 21.847.806.256 zł (59,5%)
- powiaty 14.119.584.037 zł (38,5%)
- samorządy województw 735.888.177 zł (2%).

Podział środków uzależniony jest od rozmiaru i rodzaju zadań z zakresu oświaty realizowanych przez j.s.t., czego miarą jest liczba uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Ustawa budżetowa określa dwie kwoty bazowe dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2011 r. – w wysokości 2.446,82 zł oraz od dnia 1 września 2011 r. – 2618,10 zł. Zmiana ta uwzględnia skutki finansowe wynikające ze wzrostu kwoty bazowej dla nauczycieli o 7%, która nastąpi 1 września 2011 r., a także konieczność wypłaty wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Zgodnie z informacjami MEN, średnie wynagrodzenia nauczycieli w ujęciu średniorocznym, z uwzględnieniem planowanych podwyżek) prezentują się następująco:
- nauczyciel stażysta – 2504 zł
- nauczyciel kontraktowy – 2779 zł
- nauczyciel mianowany – 3605 zł
- nauczyciel dyplomowany – 4607 zł

MEN podkreśla również, że środki na realizację w bieżącym roku planowanych od 1 września 2011 r. podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli ujęte są proporcjonalnie we wszystkich 12 ratach miesięcznych, w których przekazywana jest subwencja oświatowa, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. JST powinny mieć na uwadze tę kwestię w celu właściwego zaplanowania dochodów i wydatków w budżetach w celu zbilansowania w roku bieżącym skutków zmiany wysokości wynagrodzeń nauczycieli. 

Pobierz pełną treść pisma (.pdf) 

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010 r. Nr 80, poz. 526.)