Do wyliczenia wysokości zwrotu w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu niezbędna jest określenie m. in. wysokości średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk). 25 sierpnia 2010 r. Ministerstwo Finansów podało w Biuletynie Informacji Publicznej, że średnia kwota bazowa w kraju (Kbk) na 2011 r. wynosi 2.399,29 zł/mieszkańca. Dla porównania Kbk na rok budżetowy 2010 wyniosło 2.312,09 zł/mieszkańca.

Możliwe jest zatem sprawdzenie ile poszczególne gminy otrzymają dodatkowych środków do budżetu. Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o funduszu sołeckim   wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego podlegają zwrotowi, w następującej wysokości:
1) 30 % wykonanych wydatków - dla gmin, w których kwota bazowa obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy (Kb) jest mniejsza od średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk),
2) 20 % wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb wynosi od 100 % do 120 % Kbk,
3) 10 % wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb jest większe od 120 % Kbk,

Jeśli więc w gminie kwota bazowa jest mniejsza niż 2.399,29 otrzyma ona 30% zwrot wydatków poniesionych na fundusz sołecki. Jeśli kwota bazowa wynosi od 2.399,29 do 2879,15, gmina ta otrzyma 20% zwrot poniesionych kosztów. W przypadku gmin w których kwota bazowa wynosi powyżej 2879,15 otrzymają one 10% zwrotu kosztów.

Przypomnijmy, że na podstawie art. 2 ust. 6 i 7 ustawy o funduszu sołeckim Kbk oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa GUS.

Podstawę do wyliczenia Kbk stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia Kbk na rok budżetowy 2011 zostały przyjęte wielkości:
1) wykonane w 2009 rok dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2010 roku,
2) liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2009 roku, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Na podstawie: www.mf.gov.pl


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420)