Jeżeli nie, to jaki tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w szczególności zasady sprzedaży, bądź likwidacji należy przyjąć w samorządowych placówkach oświatowych?

Czy procedury regulujące postępowanie z majątkiem, powinny zostać opracowane wewnętrznie na poziomie placówki oświatowej, czy samorządu?

Odpowiedź

Akt prawny r.s.t.g stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 20 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.) , która zobowiązuje Radę Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, do określenia w drodze rozporządzenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, uwzględniając zasady racjonalnej gospodarki, wymóg stosowania trybu przetargu publicznego lub publicznego zaproszenia do rokowań przy rozporządzaniu składnikami rzeczowymi majątku ruchomego o znacznej wartości oraz określone w odrębnych przepisach zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

Mienie państwowe stało się mieniem komunalnym na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) - dalej u.p.w.s.t. Przepis ten stwierdzał, że mienie ogólnonarodowe (państwowe), służące użyteczności publicznej, należące w dniu wejścia w życie u.p.w.s.t. do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, zostało przekazane jako mienie komunalne gminom i związkom gmin, jeżeli jest ono niezbędne do wykonywania ich zadań. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160 z późn. zm.) rady narodowe zakładały szkoły (a także inne placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńczo - wychowawcze), oraz kierowały nimi na swoim terenie. Tak więc, zakres podmiotowy r.s.t.g , chociaż wprost nie posługuje się sformułowaniem "państwowe jednostki budżetowe", odnosi się wyłącznie do tej kategorii jednostek. Dla samorządowych jednostek organizacyjnych nie zostały wydane w tej kwestii regulacje. W zawiązku z tym, zasady w tym zakresie powinny być ustalone w wewnętrznych przepisach opracowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Nie ma przeszkód, żeby przy ich opracowaniu posiłkować się przepisami wynikającymi z powyższego r.s.t.g

Krzysztof Lisowski

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761)
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.)