Odpowiedź

Wymiar pensum nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze określa organ prowadzący w trybie odrębnej uchwały. Zajęcia ze wspomagania dydaktyki realizują nauczyciele specjaliści w ramach pensum lub godzin ponadwymiarowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76) , dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Udział w takich zajęciach uważa się za spełnianie obowiązku szkolnego. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się w m.in. w publicznych szkołach. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi w przypadku zajęć indywidualnych - 2 godziny dziennie, a zajęć grupowych - 4 godziny dziennie.

Oprócz zajęć, o których mowa wyżej w szkołach zazwyczaj organizuje się również inne zajęcia dla uczniów w ramach tzw. wspomagania dydaktyki. Są to zajęcia wynikające z zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) , dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole, stosownie do zakresu jej działania, organizowana jest m.in. w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

W zależności zatem od potrzeb uczniów danej placówki dyrektor szkoły może zorganizować wskazane wyżej zajęcia. Zazwyczaj zadania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole realizują nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog, doradca zawodowy, logopeda). Jeśli zajęcia realizowane są przez wskazanego nauczyciela specjalistę to odbywa się to w ramach pensum nauczyciela lub godzin ponadwymiarowych. Należy mieć jednak na uwadze, iż tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela , określa organ prowadzący, będący jednostką samorządu terytorialnego, w trybie odrębnej uchwały rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa (art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela ). Zatem pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi lub nauczyciela specjalisty powinien określić organ prowadzący szkołę. Podobnie jest z nauczycielami realizującymi w ramach swojego czasu pracy obowiązki rozliczane z różnego pensum. W takiej sytuacji tzw. pensum łączone ustala organ prowadzący w trybie uchwały (art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela ).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487)