Wszystkie gminy powinny mieć uprawnienia organów egzekucyjnych w zakresie podatków lokalnych.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską odniosło się do problemu narastających zaległości z tytułu nieopłaconych podatków i opłat lokalnych. Zdaniem posłów problem ten można rozwiązać, rozszerzając uprawnienia gmin w zakresie egzekwowania tych należności. Obecnie przysługują one tylko niektórym gminom wymienionym w przepisach szczególnych. W opinii MF takie rozwiązanie wymaga gruntownej analizy, która umożliwiłaby stwierdzenie, czy nadanie kolejnym gminom kompetencji organów egzekucyjnych przekładałoby się na rzeczywisty wzrost efektywności egzekucji należności, dla których ustalania lub określania i pobierania są właściwe. Resort poinformował, że efektywność egzekucji tytułów wykonawczych wystawionych przez urzędy gmin na należności stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007–2009 przedstawia się następująco: 2007 r. – 45,19%, 2008 r. – 47,64%, 2009 r. – 46,32%. MF wyjaśniło, że w przypadku zwiększenia liczby organów mających uprawnienia organów egzekucyjnych częściej będzie dochodzić do zbiegów egzekucji i konieczności przesłania akt do organu właściwego. Samo postępowanie ulega też wydłużeniu. Zdaniem MF na zwiększenie efektywności egzekucji ma wpływ czynny udział w postępowaniu egzekucyjnym samych wierzycieli, m.in. urzędów gmin, które są pełnoprawnymi uczestnikami postępowania i mogą monitorować jego przebieg, w tym również wskazywać składniki majątku, z których można skutecznie przeprowadzić egzekucję.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 20 grudnia 2010 r.