Aby pozyskać wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich m.in. na realizację przedsięwzięć kulturalnych w gminie, musi istnieć plan odnowy miejscowości.

Plan odnowy miejscowości jest dokumentem, który określa strategię działania w sferze społecznej i kulturalnej oraz gospodarczej wsi na co najmniej okres pięciu lat. Dopuszczalne jest również opracowanie tego dokumentu na dłuższy okres. Podstawą do opracowania planu odnowy powinien być gminny plan rozwoju lokalnego. Informacje zawarte w planie odnowy muszą charakteryzować miejscowość. Określone muszą być także kierunki rozwoju oraz planowane przedsięwzięcia wraz z kosztorysem i harmonogramem planowanych działań. Plan odnowy miejscowości ma przede wszystkim przyczynić się do podniesienia standardu życia i pracy we wskazanej miejscowości poprzez m.in. realizacje określonych priorytetowych inwestycji. Planowane przedsięwzięcia mają zaktywizować mieszkańców do działań prospołecznych, a w konsekwencji przyczynić się do podniesienia atrakcyjności całej miejscowości przynajmniej w regionie i w kraju. W konsekwencji realizacji przedsięwzięcia i celów rozwojowych określonych w planie mieszkańcy będą mogli pozyskać środki zewnętrzne dla jeszcze lepszego rozwoju wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” oraz działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Plan powinien być dokumentem otwartym, który w zależności od potrzeb i uwarunkowań finansowych może być aktualizowany w każdym momencie.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 18 sierpnia 2010 r.