Rada Miejska w podjętej uchwale wskazała krąg podmiotów, którym nie przysługuje nabycie lokali mieszkalnych z zastosowaniem odpowiedniej bonifikaty. W ocenie Wojewody takie rozwiązanie pozostawało w sprzeczności z przepisem art. 68 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami .

Zgodnie z art. 68 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami w zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub sejmiku określa się w szczególności warunki udzielenia bonifikat i wysokość stawek procentowych. Zdaniem sędziów, należy zwrócić uwagę, że w art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawodawca upoważnił właściwy organ do udzielania bonifikat od wartości nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, między innymi w przypadku, gdy sprzedawaną nieruchomością jest lokal mieszkalny. Podkreślić przy tym należy, że udzielanie bonifikat jest uprawnieniem, nie zaś obowiązkiem organu, na co wyraźnie wskazuje użyty przez ustawodawcę zwrot: "organ może udzielić bonifikat od ceny". Mamy tu zatem do czynienia z uznaniem administracyjnym. Nie ma przy tym ograniczeń co do charakteru wprowadzanych warunków. Mogą to być zarówno warunki przedmiotowe, jak i podmiotowe. Te ostatnie mogą być ukształtowane poprzez wskazanie określonej grupy podmiotów, którym owa bonifikata będzie przysługiwała, jak i poprzez wskazanie grupy podmiotów, którym nie będzie przysługiwała. Obowiązek określenia w uchwale warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych ma na celu zapewnienie przejrzystości zasad, na jakich będą one udzielane. Nie oznacza natomiast obowiązku przyznania tych bonifikat każdemu zainteresowanemu.

W związku z powyższym WSA w Białymstoku uznał, że wyłączenie w uchwale określonych grup podmiotów z możliwości uzyskania bonifikaty przy zakupie gminnych lokali mieszkalnych, znajduje oparcie w treści art. 68 ust. 1 i 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Przydatne materiały:
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt I SA/Bk 403/10.doc
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.)