Gminny transport publiczny będzie działał na zasadach rynkowych

Organizatorem transportu będzie odpowiednia dla danej linii komunikacyjnej jednostka samorządu terytorialnego albo związek tych jednostek, a w przypadku przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych minister właściwy do spraw transportu. Podstawa przewozów zostanie ustalona w planie zrównoważonego rozwoju transportu.

Od początku marca obowiązują nowe przepisy w zakresie transportu drogowego. Nowe regulacje określają zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa określa także zasady finansowania regularnego przewozu osób. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego będzie właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, który będzie odpowiedzialny za organizowanie i funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze swojej właściwości. Celem wprowadzenia tych zmian, jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, były różnorodne uwarunkowania lokalne lub regionalne mające wpływ na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego. Nowością jest również wprowadzenie operatora publicznego transportu zbiorowego, czyli samorządowego zakładu budżetowego oraz przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania niezbędnych i koniecznych z punktu widzenia ogólnego interesu społecznego usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Obligatoryjnym dokumentem będzie również plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Akt ten będzie stanowił podstawy organizowania przewozów wykonywanych przez operatora, w których będą uwzględnione w szczególności potrzeby lokalnej społeczności.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2 marca 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 2 marca 2011 r.