Jednostki samorządu terytorialnego, zakłady komunalne i fundacje mogą informować biuro informacji gospodarczej o niespłacanym zadłużeniu mieszkańców czy kontrahentów.

Dzięki zmianom informacje o dłużnikach będą mogły przekazywać także jednostki samorządu terytorialnego i zakłady komunalne. Warunkiem zgłoszenia dłużnika do rejestru jest to, aby wierzytelność przysługiwała w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym. Przekazanie informacji o dłużnikach w celu ich ujawnienia jest możliwe dopiero po wcześniejszym zawarciu umowy o udostępnianie informacji gospodarczych z BIG. Umowę taką trzeba sporządzić na piśmie pod rygorem nieważności. Kolejnym warunkiem jest poinformowanie dłużnika o takim zamiarze. Oznacza to, że przed przekazaniem informacji do biura informacji gospodarczej przez gminę musi upłynąć co najmniej miesiąc od wysłania listem poleconym na adres do doręczeń (doręczenia dłużnikowi do rąk własnych) wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIG. Gmina może przekazać do BIG takie dane jak: imię i nazwisko dłużnika, adres jego miejsca zamieszkania lub adres do doręczeń, numer PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość oraz serię i numer dowodu osobistego. Zbieraniu i udostępnianiu podlegają przy tym informacje o samym zobowiązaniu pieniężnym dłużnika. Chodzi więc o tytuł prawny długu, jego kwotę i walutę, kwotę zaległości, datę ich powstania czy informacje o postępowaniach. Dodatkowo znajdą się tam informacje o kwestionowaniu przez dłużnika zobowiązania, o wezwaniu do zapłaty, o ostrzeżeniu o zamiarze wysłania informacji do biura informacji gospodarczej czy o zbyciu wierzytelności.


Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 16 czerwca 2010 r.