Czy gmina ma obowiązek wypłacić dotację na takiego ucznia od miesiąca września br. tj. w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej?

Odpowiedź

Gmina ma obowiązek wypłacić dotację uwzględniającą nowego ucznia.

Uzasadnienie

Stosownie do zapisu art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty , dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. Z powołanego przepisu wynika, że dotacja przysługuje na każdego (faktycznego), a nie planowanego ucznia. Gmina powinna więc wypłacić dotację również na ucznia nie ujętego w subwencji.

Uwagi

Gmina może ubiegać się o dofinansowanie z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przyszłym roku kalendarzowym z tytułu wzrostu zadań.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)