Odpowiedź


W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty tworzenie i prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów należy do zadań własnych gmin, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz podstawowych i gimnazjów specjalnych - do zadań powiatów, szkół o charakterze regionalnym i placówek o charakterze ponadregionalnym - do zadań samorządu województwa.


W świetle ustawy, organy prowadzące szkoły publiczne są zobowiązane do zapewnienia warunków sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. Zobowiązania te nie dotyczą szkół niepublicznych.


Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach publicznych powinny być tworzone, wyposażane i remontowane z budżetu samorządu lub szkoły, które na ten cel otrzymują dodatkowe środki finansowe. Nie ma niestety precyzyjnych zapisów, które regulowałyby obowiązki samorządów w zakresie wyposażenia gabinetu profilaktycznego, zapisu o przeprowadzaniu bieżących remontów czy zapisów o bezpłatnym udostępnianiu gabinetu profilaktycznego do bezpłatnych świadczeń profilaktyczno - leczniczych na rzecz ucznia.@page_break@

Uzasadnienie

Z wyjaśnień Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (organy prowadzące szkoły publiczne) powinno być finansowane:
- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole w sprzęt medyczny (leżanka, parawan, waga lekarska, apteczka, tablica do badań ostrości wzroku, lampa bakteriobójcza, aparat Ambu, aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, lodówka, stolik zabiegowy, szafka na leki, wiadro pedałowe),
- pokrycie kosztów utrzymania gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole, takich jak energia, woda, sprzątanie, konserwacja.

Natomiast z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia powinno być finansowane wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w zestaw przeciwwstrząsowy, przenośną apteczkę pierwszej pomocy, drobny sprzęt medyczny (igły, strzykawki) i środki niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną (druki, leki ratujące życie, fluor); kwota przeznaczona na powyższe mieści się w stawce kawitacyjnej na ucznia, jaką otrzymują świadczeniodawcy w wyniku zawarcia kontraktu z NFZ.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)