Odpowiedź

Przepisy ustrojowe nie nakładają takiego obowiązku.

Uzasadnienie

Opracowywanie strategii rozwoju nie wynika z przepisów ustrojowych, z wyjątkiem dotyczącym samorządu województwa. Zgodnie bowiem z zapisem art. 11 ustawy o samorządzie województwa ,
samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa. Niemniej jednak jednostki samorządu terytorialnego decydują się na ich opracowanie w kontekście pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Ponadto opracowanie strategii ułatwia możliwość planowego działania. Gmina nie ma więc obowiązku przyjęcia strategii oświaty. Nie oznacza to jednak, że strategia taka nie może zostać przyjęta. Z pewnością przyjęcie strategii stanowić będzie ułatwienie przy okazji podejmowania działań w sprawie pozyskiwania środków unijnych.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.)