Pytanie:
Czy gmina może zobowiązać podmiot odbierający odpady komunalne do utworzenia PSZOK-u, do którego dostarczane będą wyłącznie odpady budowlane i remontowe w ilości do 1 t rocznie?
Czy można utworzyć przedmiotowy PSZOK, pomimo że na terenie gminy działa stacja przeładunkowa, przy której funkcjonuje PSZOK?

Jeśli tak, to czy gmina może zobowiązać mieszkańców do dostarczania odpadów budowlanych wyłącznie do nowo utworzonego PSZOK-u?

Odpowiedź:

Gmina może utworzyć dowolną liczbę PSZOK-ów, w których na podstawie art. 6r ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g. określi rodzaje przyjmowanych odpadów oraz ich ilości. Jednakże z treści art. 3 ust. 2 pkt 5 u.u.c.p.g. wynika, że PSZOK powinien przyjmować co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji. Oznacza to, że odpady wymienione w tym przepisie muszą być przyjmowane w PSZOK, a odpady budowlane mogą, jeśli uchwała podjęta na podstawie art. 6r ust. 3 u.u.c.p.g. to przewiduje. Zatem, ograniczenie rodzaju przyjmowanych odpadów wyłącznie do odpadów budowlanych nie byłoby zgodne z art. 3 ust. 2 pkt 5 u.u.c.p.g.

Gmina nie może zobowiązywać lub wskazywać konkretnego punktu, jako preferowanego odbiorcę odpadów poremontowych, jeśli inny punkt takie odpady również przyjmuje. Akt u.u.c.p.g., ani inne przepisy nie przewidują takiej możliwości. Gmina nie może również faworyzować żadnego z przedsiębiorców, którzy prowadzą PSZOK. Byłoby to naruszenie zasad uczciwej konkurencji. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami