Pytanie:
Gmina chciałaby udzielić dotacji uczelni niepublicznej (na działalność bieżącą i prowadzenie uniwersytetu III wieku). Uczelnia nie jest instytucją działającą non profit. Czy gmina może udzielić dotacji podmiotowej uczelni niepublicznej?

Odpowiedź:
Tak, gmina może udzielić z budżetu dotacji podmiotowej dla uczelni niepublicznej.

Uzasadnienie:
Możliwość uzyskiwania dotacji z budżetu gminy przez uczelnię niepubliczną wynika z art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 94 ust. 6 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Gmina powinna mieć opracowane procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji podmiotowej dla uczelni wyższych, zarówno publicznych jak i niepublicznych (zarządzenie lub uchwała). Dokument ten powinien określać warunki udzielania dotacji, wymaganą dokumentację do rozpatrywania wniosków o dotację, niezbędne kryteria stawiane wnioskodawcy, wreszcie wzór umowy zawieranej z uczelnią niepubliczną. Należy przecież pamiętać, że środki finansowe stanowiące dotację pochodzą z budżetu gminy, zatem stanowią finanse publiczne i z tej racji muszą podlegać określonej kontroli.

Dlatego właśnie umowa z uczelnią niepubliczną powinna ściśle określać sposób i formę przekazania środków finansowych, niezbędną dokumentację przedstawiającą wykorzystanie udzielonej dotacji, formę, czas i tryb kontroli z realizacji umowy oraz rozliczenia udzielonej dotacji. 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami