Odpowiedź

Tak, gmina jako jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć gminny ośrodek zdrowia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego - czyli gmina, powiat, województwo - może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej albo jednostki budżetowej.

Pytanie nie wskazuje innych okoliczności, które mogą rodzić wątpliwości. Dlatego na tak zadane pytanie odpowiedź jest twierdząca. Gminy nie mogą obecnie tj. od dnia wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej tworzyć samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Gminny ośrodek zdrowia, o którym mowa w pytaniu, musiałby przybrać formę albo spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej) albo jednostki budżetowej.


Pytanie pochodzi z programu Prawo i Zdrowie .