Celem spotkania było przekazanie doświadczeń, zaprezentowanie zasad, jakimi kieruje się strona publiczna, co powinno być przydatne nowym wykonawcom w przygotowaniu ofert uwzględniających ryzyka, które mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji drogowych.

Wykonawcom przestawiono podstawowe reguły udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie działalności GDDKiA. Zaprezentowano zasady, jakimi kieruje się inwestor przygotowując dokumenty kontraktowe, jak wygląda współpraca podczas realizacji inwestycji drogowej oraz jak GDDKiA wykorzystuje dofinansowanie z UE przy budowie dróg.

Przedstawiciele GDDKiA podkreślili, że każdy wykonawca zainteresowany współpracą z GDDKiA powinien uwzględnić ewentualne czynniki ryzyka w swojej ofercie. Wspomniano także o niestosowaniu pozakontraktowych dopłat, jako swoistej „rekompensaty” za błędy w zarządzaniu kontraktami przez firmy, które źle oceniły swoje zaplecze finansowe, nie wykonały zaplanowanych robót w terminie albo specjalnie zaniżyły cenę ofertową poniżej możliwości, aby tylko wygrać dany przetarg.

Zaproszonych wykonawców najbardziej interesowało zagadnienie rażąco niskiej ceny, ryzyka dzielonego między zamawiającego a wykonawcę oraz kwestia sporządzania umów z podwykonawcami robót.

Źródło: www.gddkia.gov.pl