Pekao, będące gwarantem Polimexu, otrzymało od Dyrekcji żądanie wypłaty łącznej kwoty prawie 60 mln zł z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu i gwarancji jakości. Chodzi tu o umowę na budowę odcinka autostrady A4 Rzeszów - Jarosław o długości 41 km. Konflikt pomiędzy GDDKiA oraz Polimexem staje się coraz bardziej zacięty. W reakcji na żądanie GDDKiA, Polimex stanął na stanowisku, iż Dyrekcja zdecydowanie nadużywa swojego uprawnienia wynikającego z posiadanych gwarancji. W opinii spółki, to GDDKiA jest winna rozwiązania umowy na budowę dróg.

Pojawiło się, także oświadczenie Polimexu: "Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż w dniu 20 stycznia 2014 r. za pośrednictwem kancelarii prawnej złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego. Żądanie jest obecnie przedmiotem analizy formalno-prawnej Gwaranta".

Nie można zapomnieć, iż parę dni temu Polimex poinformował, że wraz z konsorcjantami złożył do GDDKiA roszczenie o zapłatę kar umownych w kwocie ponad 475 mln zł, które dotyczą kontraktów na budowę odcinków autostrad A1 i A4, oraz drogi ekspresowej S69. Umowy te zostały rozwiązane na skutek naruszenia przez Dyrekcję kontraktu oraz niedostarczenia przez nią zabezpieczenia zapłaty - podał w komunikacie Polimex. W przypadku autostrady A4 to roszczenie to prawien 220 mln zł.

W połowie grudnia 2013 r. Polimex poinformował, iż Uniwersytet Gdański odstąpił od kontraktu na realizację dwoch zadań: budowy budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego w Gdańsku oraz budowy budynku administracji centralnej UG. Spółka wydała wtedy oświadczenie, że opóźnienie w realizacji kontraktu, które było głównym powodem odstąpienia od niej przez inwestora tj. UG, wynikało z braku zapłaty za prace wykonane na innych budowach.

W konsekwencji Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, będące drugim gwarantem Polimexu otrzymało roszczenie od Uniwersytetu Gdańskiego dotyczące wypłaty łącznej kwoty 7,72 mln zł z dwóch gwarancji należytego wykonania umowy. Powyższe żądanie jest na chwilę obecną przedmiotem analizy formalno-prawnej gwaranta.

O żądaniach Polimexu względem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pisaliśmy tu >>> https://www.prawo.pl/samorzad/ponad-475-mln-zl-zada-polimex-mostostal,228476.html

Źródło: www.wnp.pl