Pierwszym z nich jest „Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku”. Rok 2012 jest drugim rokiem realizacji programu rozpisanego na lata 2011-2013, dlatego planowana jest kontynuacja zadań, których realizacja rozpoczęła się w 2011 roku.

Zgodnie z projektem, ze wszystkimi realizatorami zadań wyłonionymi w drodze konkursu ofert w 2011 roku, świadczącymi usługi medyczne w ramach tego Programu, zostały podpisane umowy trzyletnie, trwające do 2013 roku.

W 2012 roku zaplanowano dodatkowo aktywizację organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia publicznego poprzez zlecenie im zadań w ramach otwartego konkursu ofert.

Adresatami programu są mieszkańcy Gdańska, a w szczególności :
- dzieci i młodzież szkolna (od 6 do 14 roku życia), w tym dzieci zagrożone otyłością, ich rodzice i środowisko szkolne,
- kobiety ciężarne, matki karmiące,
- osoby uzależnione oraz zagrożone uzależnieniem od palenia tytoniu,
- osoby niepełnosprawne,
- seniorzy.

Głównym celem Programu jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia.

Główne kierunki osiągnięcia celu:
- aktywizacja mieszkańców w społecznym rozumieniu odpowiedzialności za zdrowy styl życia,
- organizacja działań profilaktycznych, których celem jest utrzymanie społeczeństwa w sprawności fizycznej,
- promowanie szeroko rozumianej polityki prozdrowotnej w oparciu o odpowiednie warunki: społeczne, ekologiczne, gospodarcze i przestrzenne,
- edukacja zdrowotna.

Łączna kwota zaplanowana na 2012 rok na realizację zadań „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym” to 1 835 000 zł.

Drugim przyjętym do realizacji programem jest „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2012”, na którego realizację przeznaczono środki finansowe w kwocie 8 174 803 zł.

W szczególności program obejmuje:
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Realizacja powyższych zadań wykonywana jest właśnie poprzez „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, który stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych i uchwalany jest corocznie przez Radę Miasta Gdańska.

Trzecim przyjętym programem jest „Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2012”. Środki na jego realizację to 825 197 zł.
Program ma osiem celów szczegółowych:
Cel szczegółowy nr 1: Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży – 244 241 zł
Cel szczegółowy nr 2: Zmniejszenie zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych wśród dorosłych – 15 000 zł
Cel szczegółowy nr 3: Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych wśród studentów – 21 000 zł
Cel szczegółowy nr 4: Poprawa stanu zdrowia wśród użytkowników narkotyków. Zredukowanie śmiertelności – 247 983 zł
Cel szczegółowy nr 5: Rozwój działań z zakresu redukcji szkód – 92 973 zł
Cel szczegółowy nr 6: Zwiększenie oferty postterapeutycznej – 189 000 zł
Cel szczegółowy nr 7: Skoordynowanie działań instytucji.
Cel szczegółowy nr 8: Zabezpieczenie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 15 000 zł