Dłużnik alimentacyjny dokonał wpłaty w kasie urzędu.

Czy o powyższej wpłacie należy poinformować zarówno komornika jak i urząd skarbowy, gdyż dłużnik miał juz wcześniej wystawione tytuły wykonawcze?


Odpowiedź

 


W przestawionym stanie faktycznym niezbędnym jest przekazanie informacji zarówno komornikowi sądowemu jak i naczelnikowi urzędu skarbowego.


Fundusz alimentacyjny: o wpłacie należy poinformować komornika sądowego i naczelnika urzędu skarbowego

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) - dalej u.p.o.u.a., wprowadziła nowe regulacje dotyczące zwracania przez dłużników alimentacyjnych kwot wypłacanych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jednocześnie odmiennie wskazano na kwestie zwrotu świadczeń w trakcie ich pobierania przez osoby uprawnione, inaczej unormowano rozliczanie dłużnika po zakończonym okresie świadczeniowym, który zgodnie z ustawą trwa od 1 października do 30 września roku następnego (art. 2 pkt 8 u.p.o.u.a.). Należy wskazać, iż dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty (art. 27 ust. 1 i 1a u.p.o.u.a.). W przypadku funduszu alimentacyjnego ustalenie uprawnień następuje, po złożeniu przez osobę uprawnioną stosownego wniosku, w drodze decyzji administracyjnej. O wydaniu tej decyzji organ właściwy wierzyciela zawiadamia prowadzącego postępowanie administracyjne komornika sądowego poprzez przesłanie mu jej egzemplarza.
 

W okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty zaliczone na poczet alimentów organowi właściwemu wierzyciela do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. Przekazanie, o którym mowa wyżej, następuje właśnie na podstawie decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego (art. 27 ust. 9 i 10 u.p.o.u.a.).


Dłużnik alimentacyjny obowiązany jest do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami. Jednakże zgodnie z art. 27 ust. 2 u.p.o.u.a. organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jednocześnie zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm.) z zastrzeżeniem ust. 1b wierzyciel niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o każdej zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w całości lub w części oraz podaje datę powstania zmiany i jej przyczynę. Tak więc należy poinformować urząd skarbowy o dokonanej wpłacie, dacie dokonania wpłaty oraz jej wysokości.

Jednocześnie należy wskazać, iż na podstawie art. 3 ust. 7 u.p.o.u.a. organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela przekazują organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne wszelkie posiadane informacje istotne dla skuteczności egzekucji. Z powyższego wynika zatem obowiązek poinformowania komornika o dokonanej wpłacie.