Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Mieszkaniec, powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwrócił się do wydziału nieruchomości urzędu miejskiego, o przekazanie mu potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów niezbędnych do sprzedaży mieszkania. Wniosek dotyczył dokumentów inwentaryzacyjnych nieruchomości, dokumentów potwierdzających samodzielność lokalu oraz aktualnego operatu szacunkowego.

Dyrektor wydziału poinformował mieszkańca, że żądane dokumenty zostały mu udostępnione już wcześniej. Z podpisanego przez niego oświadczenia wynikało, iż z dokumentami się zapoznał i sporządził z nich fotokopie.
WSA przypomniał, iż udostępnienie informacji publicznej powinno nastąpić w formie zgodnej z wnioskiem. Dopiero wtedy ustępuje stan bezczynności podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji.

O bezczynności podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej świadczy nie tylko brak udzielenia informacji, ale także przedstawienie informacji innej, niż ta, na którą oczekuje wnioskodawca, informacji niepełnej lub też informacji wymijającej czy wręcz nieadekwatnej do treści wniosku.

Taka właśnie sytuacja zdaniem sądu miała miejsce w sprawie. Umożliwienie mieszkańcowi wglądu do dokumentów oraz zrobienia ich fotokopii nie odpowiadało jego żądaniu. W swoim wniosku określił on wyraźnie, iż domaga się kserokopii dokumentów. Natomiast obowiązkiem organu było udostępnić informację publiczną w takiej właśnie formie – podkreślił WSA.

 

Na podstawie:
Wyrok WSA we Wrocławiu z 10 grudnia 2013 r., sygn. akt IV SAB/Wr 181/13


Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.