Czy będzie istniała możliwość finansowania w roku 2010 schroniska dla psów, nienależącego do gminy, a z którego gmina korzysta, jeśli przedłożony w br. plan wydatków z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok przyszły takie wydatki przewidywał, a gmina w ramach umowy zawartej w br. zobowiązała się zakupić karmę oraz dodatkowe kojce dla psów?


Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 6 stycznia 2010 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Nowe przepisy o finansach publicznych likwidują samorządowe fundusze celowe (a taki charakter ma gminny fundusz ochrony środowiska). Zgodnie jednak z przepisami przejściowymi dotychczasowe przepisy dotyczące funduszy celowych (w tym gminnych funduszy celowych) w większości stracą moc dopiero z dniem 31 grudnia 2010 r. W związku z tym zadania, o których mowa, będą mogły być sfinansowane z gminnego funduszu ochrony środowiska; w 2010 r. będzie on bowiem nadal istniał.

Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące finansów publicznych, tj. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - dalej u.f.p. W istotny sposób zmienia one zasady dotyczące funkcjonowania finansów publicznych, również poprzez zmiany w przepisach wielu innych ustaw. Zmian tych dokonuje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - dalej u.w.u.f.p.

Regulacje prawne dotyczące funduszy ochrony środowiska (gminnych, powiatowych i wojewódzkich) znajdują się w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś.

Przepisy p.o.ś. nie wymieniają wprost tego rodzaju zadania, o którym mowa w pytaniu, jako mogącego być finansowym ze środków gminnego funduszu. Stanowi się jednak, że środki te przeznacza się także na inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska. Zapewne na tej podstawie można by uznać, że zadanie, o którym mowa w pytaniu, mogłoby być finansowane ze środków gminnego funduszu.

Rzecz w tym, że od dnia 1 stycznia 2010 r. nie ma już samorządowych funduszy celowych. Pozostaną tylko państwowe fundusze celowe. Przepisy u.w.u.f.p. (zapewne przez niedopatrzenie ustawodawcy) nie wprowadziły zmian w p.o.ś. Nadal znajdują się tam zapisy, że gminne fundusze ochrony środowiska są funduszami celowymi. Nie ma także szczególnych zapisów w u.p.w.u.f.p. dotyczących dalszego bytu prawnego tych funduszy (tak, jak np. są zapisy dotyczące niektórych innych samorządowych funduszy celowych, np. wojewódzkich i powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, czy też terenowych funduszy ochrony gruntów rolnych).

Należy tutaj zwrócić uwagę na przepis art. 85 pkt 2 u.p.w.u.f.p. Stanowi on, że dotychczasowe przepisy dotyczące funduszy celowych (w tym gminnych funduszy celowych) w większości stracą moc dopiero z dniem 31 grudnia 2010 r.

Przepisy art. 29 ust. 1-7  ustawy o finansach publicznych  mają zastosowanie jeszcze przez cały 2010 r.

W związku z tym zadania, o których mowa, będą mogły być sfinansowane z gminnego funduszu ochrony środowiska; w 2010 r. będzie on bowiem nadal istniał.

Od 2011 r. zapewne będzie to już niemożliwe (wówczas to samorządowych funduszy celowych już nie będzie).Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)