Odpowiedź

Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy Dom Pomocy Społecznej może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przysługującego ze względu na wysokość obrotów podlegających obowiązkowi ewidencjonowania. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (względnie prowadzących taką działalność, lecz działającymi "prywatnie") oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencjonowaniu przy użyciu kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) . Jednocześnie jednak przepisy przewidują szereg zwolnień z tego obowiązku. Zwolnienia te są na dzień dzisiejszy określone są przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930) – dalej r.z.e.

Przepisy te nie przewidują zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług pomocy społecznej (PKWiU 87 i 88). W konsekwencji świadczenie tych usług korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tylko do końca kwietnia 2011 r. (na podstawie przejściowego przepisu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a r.z.e. ; usługi w zakresie pomocy społecznej były bowiem zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na podstawie obowiązującego w 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – Dz. U. Nr 224, poz. 1797) .

Nie ma jednak przeszkód, aby Domy Pomocy Społecznej korzystały ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przysługującego ze względu na wysokość obrotów podlegających obowiązkowi ewidencjonowania (zwolnienie to obejmuje podatników, u których wysokość tych obrotów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł - zob. § 3 ust. 1 pkt 2 r.z.e. ). Jeżeli zwolnienie takie znajduje zastosowanie, Dom Pomocy Społecznej nie musi ewidencjonować świadczonych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej usług pomocy społecznej. W przeciwnym razie Dom Pomocy Społecznej winien ewidencjonować świadczone usługi za pomocą kas rejestrujących (chyba że zastosowanie znajduje zwolnienie obejmujące usługi świadczone w niewielkich ilościach lub zwolnienie obejmujące usługi, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – zob. § 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 34 i 47 załącznika do r.z.e. ).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – Dz. U. Nr 224, poz. 1797)

 Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja