Czy grunty mogą być ewidencjonowane w jednostce organizacyjnej gminy zamiast w gminie?

Odpowiedź

Zgodnie z § 14 ust. 1. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) - dalej r.s.z.r.p. - obowiązujące plany kont:
- dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, określono w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
- dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, określono w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Plany kont stanowią podstawę do opracowania zakładowych planów kont. Załącznik nr 2 do r.s.z.r.p. nie zawiera w ogóle kont "majątkowych" co wyłącza możliwość ewidencjonowania gruntów w księgach budżetu tj. gminie. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do r.s.z.r.p. grunty winny być ewidencjonowane w księgach jednostki budżetowej powołanej do obsługi gminy jako osoby prawnej.

Przykład

Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
I. Wykaz kont
1. Konta bilansowe
Zespół 0 - Majątek trwały
011 - Środki trwałe (analityka: grunty)

Przydatne materiały:
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861)