Jak ewidencjonować dochody budżetu państwa w księgach jednostki samorządu terytorialnego w przypadku odrębnych rachunków:
1) dochodów państwa,
2) urzędu jednostki samorządu terytorialnego,
3) budżetu?

Jaką przyjąć klasyfikację w sprawozdaniu Rb-27ZZ z tytułu pobranych dochodów państwa: opłat za wydanie dowodów osobistych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, odsetek od funduszu alimentacyjnego?

Odpowiedź

Ewidencję dochodów budżetu państwa w księgach rachunkowych jednostki samorządu terytorialnego przedstawiono poniżej.

Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego ewidencjonują dochody budżetu państwa na wyodrębnionym koncie analitycznym prowadzonym do konta:
- 224 Rozrachunki budżetu - ewidencja w budżetach jednostek samorządu terytorialnego,
- 225 Rozrachunki z budżetami - ewidencja w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie państwa jak i budżecie jednostki samorządu terytorialnego konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności:
1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów,
3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji,
4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.

Do ewidencji rozrachunków z budżetami w jednostkach budżetowych, a w szczególności z tytułu dotacji, podatków, nadwyżek środków obrotowych, wpłaty zysku do budżetu, nadpłat w rozliczeniach z budżetami przeznaczone jest konto 225 Rozrachunki z budżetami. Na stronie Wn tego księgowane są nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a po stronie Ma - zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów.

Tak jak do konta 224 w organie do konta 225 w urzędzie należy prowadzić ewidencję analityczną. Powinna ona zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie. Konto to może wykazywać także dwa salda.

Oznacza to, że wpływ środków stanowiących dochody budżetu państwa ewidencjonuje się w organie następująco:
Wn konto 133 Rachunek budżetu lub odrębne konto bankowe dotyczące rachunku dochodów państwa
Ma konto 224 Rozrachunki budżetu

Natomiast wpływ środków stanowiących dochody budżetu państwa do jednostki budżetowej np. Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu funduszu alimentacyjnego - 60% kwoty należności od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami
Wn konto 130 Rachunki bieżące jednostek budżetowych lub 139 Inne rachunki bankowe
Ma konto 225 Rozrachunki z budżetami.

Klasyfikację budżetową z tytułu dochodów budżetowych państwa w sprawozdaniu Rb-27ZZ wykazuje się tak jak w jednostce samorządu terytorialnego tj. zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207). Oznacza to, że dochody budżetu państwa za zwrot od dłużnika alimentacyjnego środków pochodzących z zaliczek alimentacyjnych czy funduszu alimentacyjnego ewidencjonuje się w dziale 852 "Pomoc społeczna", w rozdziale 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", w paragrafie 098 "Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego".

Natomiast odsetki od funduszu alimentacyjnego czy zaliczki alimentacyjnej ujmuje się w dziale 852 "Pomoc społeczna", w rozdziale 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", w paragrafie 092 "Pozostałe odsetki". Opłaty za wydanie dowodów osobistych natomiast ewidencjonuje się w dziale 750 "Administracja publiczna", w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie", paragraf 069 "Wpływy z różnych opłat". Paragraf ten obejmuje opłaty pobierane przez jednostki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz inne jednostki budżetowe.