Szkolenie pt. Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce odbędzie się 28 stycznia 2016 r. w Warszawie (w godz. 10:00-16:00).

ADRESACI SZKOLENIA:
Adresatami szkolenia są osoby zatrudnione w instytucjach, mających na co dzień do czynienia z prawami własności intelektualnej (w szczególności w firmach reklamowych, wydawnictwach, instytucjach kultury - np. teatrach, bibliotekach, domach kultury, mediach, prasie, radiu, telewizji, firmach audiowizualno - filmowych, firmach informatyczno - programistycznych, internetowych, firmach graficznych, urzędach administracji publicznej).

 

WYKŁADOWCA:
Rafał Golat - radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autor licznych publikacji na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej (prawa autorskiego), prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.

 

W PROGRAMIE:
1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych a kodeks cywilny:
• ochrona dóbr osobistych (wizerunek, tajemnica korespondencji)
• zasady odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej
• ogólne zasady dotyczące umów sprzedaży i umów o dzieło

2) Przedmiot ochrony:
• definicja i rodzaje utworów
• przedmioty praw pokrewnych (w tym prawa nadawcze i wydawnicze)
• szczególny status baz danych
• szczególny status programów komputerowych
• szczególny status utworów audiowizualnych

3) Kontekst podmiotowy:
• zagadnienia współautorstwa
• prawo autorskie w stosunkach pracowniczych
• wyjątki przysługiwania ochrony z ustawy innym podmiotom niż twórcy

4) Rodzaje praw:
• prawa osobiste
• prawa majątkowe - pola eksploatacji aspekty Internetu
• prawa zależne (opracowania)
• wygasanie praw majątkowych
• dozwolony użytek z chronionych utworów

5) Obrót umowny w zakresie prawa autorskiego:
• umowy dotyczące zamawiania utworów
• umowy dotyczące korzystania z utworów (licencje)
• umowy dotyczące kupowania utworów
• umowy wydawnicze a prawa autorskie
• dziedziczenie praw autorskich

6) Zasady i rodzaje ochrony prawnej:
• ochrona w prawie karnym (plagiat piractwo)
• ochrona w prawie cywilnym
• rodzaje roszczeń i właściwość sądu

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej wydarzenia www.szkolenia.abc.com.pl oraz pod adresem szkolenia@wolterskluwer.pl.